ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว,    มีตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว,    มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว